برکا ۹۵ – طرح برنامه ریزی رایگان کنکوری آلم-جزوه نفرات برتر

برکا ۹۵ – طرح برنامه ریزی رایگان کنکوری آلم-جزوه نفرات برتر

معرفی منابع:

دریافت منابع برکا ۹۵ ، ویژه ی کنکور سال ۱۳۹۵


برنامه ریزی هفتگی کنکور سال ۹۵:

۱-دریافت برنامه ریزی هفته ی اول(پیش نیاز)

 

۲-دریافت برنامه ریزی هفته ی دوم


فایلهای صوتی کنکور سال ۹۵ :

۱-فایل صوتی معرفی منابع مطالعاتی

  نظرات