جزوه ی آموزشی فیزیک پیش – حرکت یک بعدی-جزوه نفرات برتر

جزوه ی آموزشی فیزیک پیش – حرکت یک بعدی-جزوه نفرات برتر

s9qximgvrum7

جزوه ی آموزشی فیزیک پیش – حرکت یک بعدی

رشته های ریاضی و تجربی

نوشته ی حمید فرادی فرد

منبع: سایت دبیرستان صنعتی شریف


[قسمت دانلود]

 

 

  نظرات