جزوه فیزیک ۳ گزینه دو-بیا تو کنکور

جزوه فیزیک ۳ گزینه دو-بیا تو کنکور

جزوه فیزیک ۳ گام اول گزینه دو

گام اول گزینه دو ، ویژه کنکور ۹۵

جزوه فیزیک 3 گزینه دو

شامل فصول : ترمودینامیک ، الکتریسیته ساکن ، جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم


پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in
  نظرات